Tájékoztató a 2013. és az 2014. év munkájáról

Tájékoztató a 2013.év munkájáról

Ahogyan a korábbi években úgy a 2013. évre is elmondható, hogy az alapítók – az Önkormányzat és a Római Katolikus Egyházközség – között jó és rendszeresen együttműködő volt a kapcsolat. Ennek bizonyítéka, hogy Ronyecz Péter polgármester úr és Szabó Gyula plébános úr rendszeresen látogatták és alkotó javaslataikkal segítették a kuratórium munkáját.
A testületek tagjai eddig is -lehetőségeikhez képest- támogattak bennünket, hogy munkánkat városunk fejlődése szépítése érdekében eredményen végezhessük. Ennek ellenére az elkövetkezendőkben több alkotó javaslatot várunk tőlük.
Munkánkat az elfogadott éves terv, és az év közben felmerült feladatok alapján végeztük.
Természetesen az elmaradt lapidáriumi beruházás miatt az idei évben ez a munka nem volt olyan látványos mint az előző években végzett tevékenységünk.
Ez évben kuratóriumunk öt ízben ülésezett.
Megtárgyalta a munkatervben fogalt feladatokat és az időközben felmerült aktualitásokat, meghozta szükséges döntéseket intézkedett a végrehajtásról a következők szerint.
Döntöttünk az 1%-os támogatás felhasználásáról:
A városi sportkör részére 150 000 Ft -ot utaltunk, /annak ellenére, hogy akkori tudomásunk szerint megszerezték az SzJA 1% gyűjtéséhez a jogosultságot, melyről mára kiderült, hogy ez nem sikerült úgy, ahogy ezt előre meghirdették./. Mivel egyelőre vélhetően igen alacsony értékű lehet a támogatottságuk, a kuratórium az év elejei nevezési díjak kifizetéséhez indokoltnak tartotta a támogatást. Az elkövetkezendő években viszont a rendszeres támogatást át kell gondolnunk, mivel az alapítvány és a sportkör támogatói ennek következtében értelemszerűen megoszlanak.
A kerékpáros zarándokútra 100.000Ft támogatást adtunk.
Az Adonyiak Baráti körével együtt tervezett nyolc darab műkőpad kihelyezése a temetőben az alapítvány finanszírozásával megvalósult.
Után rendeltünk az alapítvány kiadványaiból, miután két füzet (Adonyi Füzetek II.-III.) már csak egy-egy példányban volt jelen.
Az év folyamán különböző civil szervezeteket támogatunk az adonyi könyvek egy-egy példányával.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a dísztéren lévő két átjáróhíd felújítása megtörtént.
Megtörtént a 2012. évi zárszámadás és pénzügyi beszámoló megvitatása, elfogadása. A beszámoló az alapítvány pénzügyi helyzetét és gazdálkodását kiegyensúlyozottnak és takarékosnak ítélte, melyet a kuratóriumunk megerősített.
Megnyugtató számunkra, hogy anyagi helyzetünk a mai napig is rendezett.
Gazdálkodásunkat továbbra is a szigorú takarékosság jellemzi, ami fontos az elkövetkezendő terveink megvalósításához.
A fokozott takarékosságot indokolja az is, hogy a személyi jövedelemadóból részünkre felajánlott összeg évről évre egyre jobban csökken. A NAV értesítés szerint 2013. évi felajánlás mindössze 377,788 Ft.

Összességében éves tevékenységünket a korábbiakhoz viszonyítva átlagos eredményűnek tekinthetjük, ugyanis a 2013. év eddigi időszakában nem számolhatunk be látványos eredményekről. Valójában a megindított Nepomuki Szt. János és Szt. Vendel szobor ügyében beadott pályázat sokrétű feladatainak előkészítése, a szükséges információk, a különböző dokumentumok, tervek, engedélyek beszerzése kötötte le időnk legnagyobb részét. Ebben a munkában nagy segítséget kaptunk a polgármestertől, a pályázatot megíró Székely Krisztinától, és Fónad József építésztől, valamint a Mezőföld Híd Egyesület munkaszervezetétől.
A nagy és alaposan előkészített pályázatunkat mindezek ellenére első fokon kisszerűen bürokratikus kifogással elutasították. Azt hiányolták ugyanis, hogy nem szerepelt a pályázatba az a kitétel, miszerint az önkormányzat 5 évig nem rendelkezik eltérően a terület tulajdonjogáról, és hozzájárul a pályázat arculati elemeinek kihelyezéséhez.
Mindez azonban nem vette el kedvünket és másodszorra is beadtuk a pályázatot.
Második lépésben a fent említett segítőkkel együttesen sikerült elérni, hogy az újonnan beadott pályázatot befogadták.
Örömmel tájékoztatom a kuratóriumot, hogy az MVH- tol kapott értesülésünk alapján a két szobor /Nepomuki Szt. János, és Szt Vedel/  ügyében beadott pályázatot megnyernünk, és így megkezdhetjük a kivitelezés szervezését. A két szoborra beadott pályázatunk nyereménye bruttó 5 M Ft. Ez megegyezik a pályázatban kért összeggel.
A Szt. Vendel szobor elkészíttetése és ennek finanszírozása a második lépcsőben történne meg. Eddigre ugyanis feltehetően visszaigényelhetjük a Nepomuki Szent János szobor felújítására fordított összeget, és így kisebb kölcsönnel tudjuk megvalósítani a teljes projektet.
A Szt. Vendel szobrot a temető sarknál lévő önkormányzati területen /25-30m2/ kívánjuk felállítani augusztus – szeptember hónapban.
Mindkét szobor avatásával kapcsolatban kértük a tisztelt képviselő testület és a város vezetésének javaslatát, hogy ezek beilleszkedjenek a jubileumi év programjaiba.
Miután a pályázat után finanszírozású nem maradt más hátra, mint megkeresni a lehetőséget az előfinanszírozás pénzügyi megvalósításának megoldására.
Az előfinanszírozáshoz, a lehető legkedvezőbb bankhitel felvétele ügyében számítunk Szabóné Paulusz Piroska kurátor társunk szakmai segítségére.

 

Tájékoztató az alapítvány 2014. évi munkáiról

A nyert pályázat megvalósításának folyamata.
Néhány, bürokratikus nehézség ellenére Székely Krisztinával és Fónad Józseffel együttesen sikerült a két szobor /Nepomuki Szt. János, és Szt. Vedel/ ügyében beadott pályázatot megnyernünk, és így megkezdhettük a kivitelezés szervezését.
Miután a Nepomuki Szent János szobor műemléki minősítés alatt áll, külön engedélyek megszerzése vált szükségessé. A megyei kormányhivatal vezetőjének dr Galambos Dénes államtitkár úrnak hathatós közreműködésével sikeresen lezajlottak a tárgyalások a műemlék védelmi felügyelettel.
Ennek eredményeként megköthettük a szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő Richter Ferenc kőszobrász művésszel, aki a műemlék védelmi felügyelet szakértőjének közreműködésével fogja elvégzi a munkálatokat. A feladat nem lesz egyszerű, mert a szakértő már most megállapította, hogy a Nepomuki Szent János szobor feje valamikor korábban cserélve lett, és a szobortesten is különböző jelentékeny sérülések találhatók.
Mindezek ellenére a szakértő a műalkotást értékesnek és felújításra érdemesnek tartja.
Tervünk szerint az áthelyezett szobor felavatását április vége, május elejére tervezzük.
Az előfinanszírozáshoz, a nagy segítséget kaptumk a Március 21. Mezőgazdasági Kft.-től.

Május 31.-én átadásra került a Nepomuki Szt. János szobor. Közreműködők:Dr Galambos Dénes, Márc. 21 Mezőgazdasági Szövetkezet, (Szabóné Paulusz Piroska), Richter Ferenc ( kivitelező), Kocsis Balázs ( szakértő muzeológus), Fónad József (műszaki ellenőr).
A költségek elszámolásához a szükséges dokumentumokat és számlákat benyújtottuk.

A Szent Vendel szobor:
Szent Vendelt a pásztorok védőszentjükként tisztelik. Emléknapja október 20.
Tiszteletét a 1700-as években az Adonyba telepített svábok honosították meg.
Sajnos a szobor jelen pillanatban csak az idős emberek emlékeiben és a plébánián fellehető história domus-ból ismert. Más semminemű írásos, illetve képanyaggal nem rendelkezünk. Magát az eredeti szobrot 1818- és 1825 között, Funtek László plébánossága idején a jelenlegi temető parkolójában állították, (jelen helytől mintegy 50 méterre). A második világháborúban súlyosan megrongálódott, az 1951-es évek elején a torzója még állt. Az akkori hatalom nem tartotta szükségesnek a szobor visszaállítást, és eltüntették, helye ismeretlen.
Régi célja a helyi közösségnek a megsemmisült szobor helyett újat állíttatni. Az alapítvány a cél megvalósítása érdekében széleskörű társadalmi összefogást alakított ki, illetve sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz.
Adony Város vezetésének egyetértésével az „Adonyért” Alapítvány kezdeményezte, koordinálta a szobor pótlását, mely 2014. év nyarán be is fejeződött. A szobrot készítette Richter Ferenc velencei kőfaragó, kőszobrász mester az adonyi SO-FE 2001. KFT. közreműködésével.
Az új szobor létrehozásában és annak előkészítésében közreműködött Fónad József adonyi építész.
„Adonyért” Alapítvány:
Adony Város Önkormányzata
Ronyecz Péter polgármester
Glashütter Csaba alpolgármester az adonyi Római Katolikus Egyházközség világi elnöke
Leicht Ferenc, Orthné Horváth Marianna, Friedrich Istvánné, Neichl Mihály képviselők. Az utókor számára mindkét szobor talpazatába időkapszulát helyeztünk el, melyben a szobor történetével kapcsolatos anyagok találhatók.
Önkormányzati Testület előtt beszámoltunk az alapítvány 1013. évi munkájáról. A testület és a polgármester az alapítvány munkáját minden tekintetben pozitívan értékelte és köszönetét fejezte ki a kuratórium egész évben végzett munkájáért.
Egyetértő kurátori nyilatkozatok alapján a sportkörnek 100.000 Ft támogatást átutaltuk, azzal a feltétellel, hogy hívja fel a sportszeretők figyelmét adójuk 1% -nak az alapítvány javára történő felajánlására, miután az egyesület még nem jogosult annak fogadására.
Az év végi zárszámadás során megállapítást nyert, hogy az alapítvány gazdálkodása kiegyensúlyozott. Azt a takarékosság és a tervszerűség jellemzi.

Comments are closed.