Szervezeti, személyzeti adatok

 1. A Hivatal  neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 2. A szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 3. A Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonos telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 5.  A Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 6. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 7. A szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
 9. A költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 10. Alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 11. Felettes, illetve felügyeleti szervének, Hatósági döntései tekintetében a Fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában Hivatal felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai