“Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése”-KEHOP 2.2.2-15-2016-00049

< VISSZA
AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT >


Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Adony Város közigazgatási területe. A Adony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A Projekt címe:Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése
A Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00049
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Adony Város Önkormányzata
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.03.11.
A projekt elszámolható költsége: 410 417 575 Ft
A projekt támogatási összege: 389 896 696 Ft
Támogatási arány: 95,000000 %
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.08.15.

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE 4.cikk kimondja, hogy a felszíni és felszín alatti víztestek további romlását meg kell akadályozni, illetve a jó állapotot 15 éven belül el kell érni.

• AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) szabályozza, hogy megóvja a környezetet a települési és egyes ipari szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. Magyarország európai uniós tagságával összefüggő feladatai közül a legtöbb fejlesztési igény a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósításával kapcsolatos. Az Irányelv 2.000 lakosegyenérték (LEÉ) szennyezőanyag-terhelés felett kötelező feladatként írja elő a tagállamok részére a települések szennyvizeinek gyűjtését és tisztítását és az egységes végrehajtás érdekében meghatározza az alkalmazandó fogalmakat is. Az Irányelv a követelményeket a szennyvízelvezetési agglomerációk szennyezőanyag-kibocsátásának és a befogadó érzékenységének függvényében határozza meg.

MŰSZAKI/GAZDASÁGI/TÁRSADALMI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG

A beruházás célja, hogy a megfelelő hidraulikai és biológiai kapacitású szennyvíztisztítás kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.

Adony település belterületén a vízellátás 100 % -os mértékű, a szennyvízelvezetés kiépítettsége 95 %-os. Az elmúlt évek során minden, gazdaságosan ellátható lakóingatlan ellátásra került. A szennyvízcsatorna hálózatra történő lakossági rákötési arány 94 % -os. A szennyvíztisztító telep hidraulikai és biológiai kapacitását tekintve azonban elmarad a szükségestől. A szennyvíztisztító telep nem képes a befogadóra vonatkozó határértékeket tartani, ezért a korábbi években gyakran bírságos volt. A telepen rendelkezésre állnak a települési folyékony hulladék fogadás feltételei, azonban – jelenlegi terhelési viszonyok miatt – folyékony hulladékot nem fogad.

GAZDASÁGI SZÜKSÉGSZERŰSÉG:

Az elégtelen tisztító telepi kapacitás és a nem megfelelő biológiai tisztítási hatásfok miatt a további években is sor kerülhet vízszennyezési bírság kiszabására. Amennyiben ez megtörténik az, az üzemeltetőnél többlet költséget fog generálni, ami befolyással lehet az üzemeltetés eredményességére.
A folyékony hulladék fogadás további szüneteltetése miatt a hálózati bekötéssel nem rendelkező ingatlantulajdonosok számára pedig drágul a folyékony hulladék elszállítás költsége a nagyobb szállítási távolság miatt.

A településfejlesztési program egyik fő prioritása: a minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása. A prioritás által támogatott átfogó cél: a település, illetve a térség gazdasági versenyképességének növelése, az élhető környezet megvalósítása. A projekt megvalósítása során fejlődő infrastruktúra várhatóan pozitívan hat a település gazdasági életére az által, hogy a megfelelő szennyvíztisztítási kapacitás eredményeképpen lehetőség adódik a kisebb vállalkozások elindítására, letelepedésére, illetve az ingatlanok értékének növekedése is várható. A lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

TÁRSADALMI SZÜKSÉGSZERŰSÉG:

A város belterületén minden olyan ivóvízbekötéssel rendelkező lakóingatlan ellátásra került, melyhez a szennyvízcsatorna hálózat gazdaságosan kiépíthető volt.
Viszont a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási kapacitása – az időközben végrehajtott fejlesztések ellenére is – elégtelenné vált, ami jelentős mértékű környezeti terhelést eredményez. Mindez veszélyezteti a természeti környezetet, és így az életminőséget is. A természetes vizek szennyezése a természetes élővilágot és a biológiai sokszínűséget fenyegeti, hiszen a környezeti terhelés, a természet szennyezésének egyik legfőbb forrása általában a kommunális szennyvíz hálózat hiánya mellett a nem megfelelő szennyvíztisztítási hatásfok.

A település környezeti problémákkal foglalkozó fejlesztésének alapvető célja, hogy hosszú távon teremtsen összhangot a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között. és magasabb környezettudatos életszínvonal valósuljon meg.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt, megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

  • A beruházás megvalósításával Adony agglomeráció a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített (TF) tisztítótelep fejlesztési kötelezettségének eleget tesz. A projekt megvalósításával a projekttel érintett agglomerációnak nem marad Rendelet szerinti fejlesztési feladata, műszaki szempontból teljesült agglomerációnak minősül.
  • A tervezés a hatékonyság és gazdaságos működtethetőség maximális figyelembevételével történt.
  • A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és a klímavédelem szempontjai érvényesítésre kerülnek.
  • A tervezett beruházás műszakilag megvalósítható és üzemeltethető. Megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.
  • A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembevételre kerültek az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltak. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek. A projekt által érintett terület védett természeti és kulturális értékeket nem érint. A beruházás során esetleg keletkező környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.
  • A projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény, pl.: árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A projektnek nincs előre látható klímakockázata.
  • Mivel a beruházás részben külterületen valósul meg, ezért a kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt ökológiai állapot felmérést kell készítenie, amiben szerepelnie kell, hogy a beruházás miként fogja csökkenteni és kompenzálni, illetve a kivitelező dokumentálni a projekt megvalósítása során a természeti és a települési környezetben okozott környezeti károkat, biztosítani a területre jellemző biológiai sokféleség megőrzését és az ökológiai átjárhatóságot. A projekt előrehaladása során az ökológiai állapotban történő bármely hátrányos változást dokumentálni kell, és meg kell jelölni a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedéseket és eredményeket, és ezeket a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz csatolni kell.
  • A projekt természetvédelmi, NATURA 2000 területeket, illetve egyéb természetvédelmi lelőhelyet nem érint. Védőtávolságok megfelelőek. Az elvi vízjogi létesítési engedélyben előírták az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítését, valamint rögzítésre került, hogy egy kiemelten védett régészeti lelőhely közvetlen szomszédságában található a szennyvíztisztító-telep és bővítése. A szennyvíztisztító-telep fejlesztése és bővítése az említett régészeti lelőhelyet nem érinti, de ettől függetlenül régészeti objektumok vagy leletek előkerülése várható a kivitelezés során.
  • A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása.

KAPCSOLAT

Ronyecz Péter, polgármester
2457 Adony, Kossuth L. u. 4.
+36 (25)504-550
jegyzo@adony.hu

Comments are closed.