Birtokvédelmi eljárás

Ügyintézés helye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Polgármesteri Hivatal. emelet 15-ös iroda

Illetékes ügyintéző:

 dr. Földi Ilona jegyző

Tel: (25) 504-550/18 mellék e-mail: jegyzo@adony.hu

Alkalmazandó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, az ügyfélszolgálaton vagy az ügyintézőnek, a formanyomtatványon kell írásban benyújtani. A kérelem itt letölthető.

Amennyiben a döntés valamelyik fél számára kötelezettséget ír elő és azt a kötelezett fél nem teljesíti, a jogosult fél a határozat meghozatalától számított 5 éven belül kérheti a határozatban foglalt kötelezettségek végrehajtását. A kérelem itt letölthető.

A kérelemhez szükséges mellékletek

 •  A kérelmező félnek kérelmében meg kell jelölnie bizonyítási indítványát, kérelméhez csatolnia kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat (pl: fénykép, szerződés…). Konkrétan meg kell jelölnie, hogy milyen intézkedés megtételét kéri.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

 A birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

A kérelem beérkezésétől számított 15 nap.

Az ügyintézés leírása, folyamata:

 • Az a birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak (tilos önhatalom) birtokvédelmi eljárás lefolytatását kérheti.
 • Birtokvédelem a birtokháborítástól számított egy éven belül kérhető a jegyzőtől. Egy év eltelte után közvetlenül a bírósághoz kell fordulni.
 • Az eljárás kizárólag az ügyfél kérelmére indul.
 • A kérelem beérkezését követően a kérelem tartalmi elemeinek áttekintése és hiánytalanságának ellenőrzése, szükség esetén a hiányosságok pótlásáról történő intézkedés.
 • A kérelmezett (ellenérdekű) ügyfél értesítése a birtokvédelmi eljárás megindításáról, valamint ezzel egyidejűleg részére a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatának megküldése.
 • A birtokvédelmi kérelemben foglaltaknak megfelelően a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárás lefolytatása (helyszíni szemle kitűzése, tárgyalás tartása, tanúk, ügyfelek személyes meghallgatása stb.).
 • Az eljárás során egyezség létrehozásának megkísérlése a felek között.
 • Döntés meghozatala, mely lehet:
  • egyezséget jóváhagyó,
  • a kérelemnek helyt adó,
  • a kérelmet elutasító határozat vagy
  • az eljárás megszüntetéséről szóló végzés.
 • Döntésében a jegyző a birtokháborító felet az eredeti birtokállapot helyreállítására vagy a zavarás megszüntetésére kötelezheti, illetőleg eltilthatja a további birtoksértő magatartástól. A jegyző határozatát három napon belül végre kell hajtani.
 • Döntés megküldése az érintettek részére.
 • Amennyiben a döntés valamelyik fél számára kötelezettséget ír elő és azt a kötelezett fél nem teljesíti, a jogosult fél a határozat meghozatalától számított 5 éven belül kérheti a határozatban foglalt kötelezettségek végrehajtását.
 • A határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
 • A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül 21.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott keresetet indíthat a Dunaújvárosi Városi Bíróságnál. A keresetlevelet a Polgármesteri Hivatalban vagy közvetlenül a Dunaújvárosi Városi Bíróságnál lehet benyújtani.

Comments are closed.