Az Alapítvány tevékenysége a település várossá válásának időszakában és azt megelőzően

Az „Adonyért” Alapítvány tevékenysége a település várossá válásának időszakában, és azt megelőzően.

A város és lakosságának érdekében számos kisebb és nagyobb dolgot valósítottunk meg, legtöbbjüket szoros együttműködésben az Önkormányzattal, az Egyházközséggel, illetve civil szervezetekkel, intézményekkel. Ezzel az összefogással az elmúlt 23 évben az alábbi fő feladatokat sikerült megoldani:

A várossá válás időszaka előtt megvalósult tervek és programok:

 • Orbán kápolna teljes felújítása, oltárfelújítás, rendezvénytér kialakítás, Szt. Orbán szobor felállítása a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony borrenddel együttesen.
 • Szent László utcai kereszt felújítása.
 • I. világháborús emlékmű felújítása, II. világháborús emlékmű felállítása.
  1848-as kopjafás emlékhely kialakítása.
 • Millenniumi emlékmű felállítása, díszkúttal, Országzászlóval.
 • Líviai kereszt felújítása.
 • Szovjet katonai temető felújítása.
 • Községközpont kialakítása-, emlékmű felállítása.
 • Faluköszöntő táblák felállítása.
 • Temető kápolna felújítása.
 • Nagy-temető központi keresztjének felújítása.
 • A Vöröskereszt áthelyezése és felújítás a Mol támogatásával.
 • Alsó-cikolai emléktábla kihelyezésében segédkezés, melyet a Mezőgazdasági Szövetkezet végzett.
 • Adonyban szolgálatot teljesítő plébánosok emléktáblájának elhelyezése a templomban.
 • Iskola igazgatók emléktáblájának elhelyezése az iskola központi épületében.
 • Templomi harang és orgona felújításában közreműködés.
 • Kastélyparki víztorony és a Városi Kőtár (lapidárium) terveinek elkészíttetése.
 • Adony történetét bemutató könyvek kiadása.

Adony a történelemben. (1996. Lendvay Zoltán apát, esperes-plébános.)
Adony Millenniumi Képeskönyve. (2000. Lendvay Zoltán forrásai alapján összeállította: Iglódi István, Králl István, Lendvay Zoltán, Percsi Tibor, Suszter László.) Adony Évezredei, Adony története az ősidőktől1848-ig. (2002. Antoni Judit, Fülöp Gyula, Szabó Ádám.)

2004. évben:

 • A faluköszöntő táblák felújítása.
 • A puszták központi emlékművének elkészíttetése, felállíttatása.
 • Csöngedi és Lendvai plébánosok és Szabó Lajos lazarista szerzetes emléktáblájának elkészíttetése, felállíttatása.
 • M6-os autópálya városba vezető fel, ill. lehajtóinál lévő körforgók kihasználatlanul üres területeire művészeti alkotások terveztetése.

2005. évben:

 • számítógép vásárlása a KKKK részére.
 • Hozzájárulás a kastélyparki szökőkút megépítéséhez.
 • Adony szellemi – és környezeti, épített emlékeinek feltérképezése.

2006. évben:

 • II. Lajos Magyar király emléktáblájának terveztetése.
 • Jézus Szíve kápolna oltárának felújítása és felállítása az újonnan kialakított szerzetes nővérek kápolnájában.
 • Faragott harangláb készítése és felállítása a nővérek rendházudvarán.
 • Amikor el kell menni katonának. Adonyiak az I. világháborúban kiadása. (Szerző Rózsafi János)

2007. évben:

 • „Jaj Istenem, visszajönnek-e még..?” Adonyiak az II. világháborúban. 1. rész
 • Vezesd őket haza..!” Adonyiak az II. világháborúban. 2. rész kiadása. (Szerző Rózsafi János)
 • Csatlakozás a Mezőföld Híd Egyesülethez, melynek révén több pályázati lehetőséget nyerhetünk.

2008. évben:

 • Juliánus Füzetek kiadása.
 • Nyertes pályázat a Dajai Kereszt áthelyezéséhez. (200eFt).
 • Anyagi hozzájárulás a dunaújvárosi Intercisa Múzeum Adonyról szóló régészeti kiállításához.
 • A II. világháborús emlékfüzetek megjelentetése. (Szerző Rózsafi János)

2009. évben:

 • Az I. és II. világháborús emlékművek rendbetétele, karbantartása.
 • Adony a II. világháborúban füzet kiadása. (Szerző Rózsafi János)
 • Kastélyparki víztorony és a Városi Kőtár (lapidárium) terveinek és
 • költségvetésének elkészíttetése.

2010. évben:

 • NCA (Nemzeti Civil Alap) pályázatot adtunk be, számítógép beszerzése céljából. A pályázatot elfogadták.
 • Városi civil szervezetek programjainak és működésének támogatása.
 • Sport és ifjúsági feladatok támogatása (pl.: óvodai iskolai úszásoktatás, tömeg- és gyermeksport)
 • Hitéleti tevékenység támogatása (kerékpáros zarándoklatok, gyermek hittantáborok).
 • Leader pályázat előkészítése a kőtár megépítése és a víztorony felújítása érdekében. A pályázat benyújtása.
 • Dajai temetőkereszt áthelyezése, felújítása.
 • Elkészült a II. világháborús emlékmű teljes talapzatának újra burkolása.
 • Augusztus 20-ára felállításra került a testvérvárosok irányjelző táblája.
 • A bevezető utakon felújításra kerültek (új formában) a városunkba érkezőket köszöntő táblák. (A munka elvégzésére a táblák állapota miatt már nagy szükség volt.)
 • Elkészült a cserkészek közreműködésével a Millenniumi kapu és a hídszerkezet tisztítása, festése.
 • Értesítést kaptunk a lapidáriumi Leader pályázatról, melyben jelzik, hogy a benyújtott pályázatot pozitívan ítélték meg. A megítélt összeg 36 402751 Ft. Ettől kezdve a projekt beindítása megkezdődhetne.

2011. évben:

 • Világossá vált, hogy ez évben a lapidárium építésének ügyében, az Alapítvány pénzügyi helyzete miatt nem tudtunk előbbre lépni. Részünkről az építés megkezdésének tervszintű előkészítése a közbeszerzési eljárás indításának kivételével tulajdonképpen befejeződött, és az építési engedély is kiadásra került. Végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy akkor tudunk az ügyben anyagi következményekkel járó döntéseket hozni, ha az előfinanszírozás pénzügyi fedezete minden tekintetben tisztázott, illetve rendelkezésünkre áll. Miután a források különböző okokból még sem az alapítvány, sem a városi költségvetés részéről nem garantáltak, az építkezés megkezdését kénytelenek voltunk eddig elhalasztani.
 • Döntés született a Nepomuki Szt. János szobor felújításáról és áthelyezéséről.
  2012. évben:
 • Döntés született a nyertes lapidáriumi pályázat pénzügyi nehézségek miatti visszamondásáról.
 • Hitéleti támogatás (hittantábor): 150.000Ft
 • Hozzájárulására a szőlőhegyi kápolnasor támfali építéséhez 1.000.000Ft
 • I. világháborús emléktábla újonnan feltárt nevekkel történő kiegészítése: 63.500Ft
 • „Adonyért” kitüntetettek emléktáblájának elkészíttetése és elhelyezése az újonnan megnyílt városházán. 230.000Ft
 • Elkészült a meglévő építészeti értékek állagának felmérése. Megállapítható, hogy egy-két kivételtől eltekintve építészeti értékeink jó állapotban vannak.

2013. évben

 • Után rendeltünk az alapítvány kiadványaiból, miután két füzet (Adonyi Füzetek II.-III.) már csak egy-egy példányban volt jelen.
 • Az Adonyiak Baráti körével együtt tervezett nyolc darab műkőpad kihelyezése a temetőben az alapítvány finanszírozásával megvalósult.
 • Projektor beszerzése a templom részére.
 • A MVH- tol kapott értesülésünk alapján a két szobor /Nepomuki Szt. János, és
 • Szt Vedel/ ügyében beadott pályázatot megnyernünk, és így megkezdhetjük a kivitelezés szervezését. A két szoborra beadott pályázatunk nyereménye bruttó 5 M Ft.

2014. évben:

 • A Nepomuki Szt János szobor felújítása és végleges helyen történő felállítása, a megnyert pályázat, és a műemlék hivatal által előírtak alapján megtörtént.
 • Az új Szent Vendel szobor felállítása.

Comments are closed.